logoweb
Pavlův web

Geotechnický průzkum a výkopové práce

Základ budovy slouží k propojení stavby s podložím. Přenáší zatížení od stavby do základové půdy. V zakládání staveb se prolíná velké množství oborů. Důležitá je geologie, pro zjištění nejrůznějších druhů hornin a půd. Dále geotechnika, abychom zjistili, jak se daná půda nebo hornina chová při různých zatíženích a vnějších podmínkách a dále jsou nutné statické znalosti pro návrh samotného základu. Běžně platí, že nemůžeme navrhovat základ bez toho, abychom si předtím nezjistili něco o základové půdě a podmínkách zakládání.
foto1
Úplně prvním krokem je tedy podrobný průzkum. Nejčastější způsob průzkumu je pomocí kopané sondy, což je možná příliš vznešený název pro obyčejnou jámu. Další způsob je sonda vrtaná, prováděná speciální vrtnou soupravou. Základním úkolem průzkumu je zjištění geologických vrstev a jejich mocnosti (tloušťky).
Po provedení průzkumu je nutné zeminu charakterizovat. Rozlišujeme zeminy nesoudržné a soudržné. K nesoudržným zeminám patří zeminy písčité, štěrkovité nebo balvanovité. Zeminy nesoudržné jsou nejvhodnější z hlediska zakládání. Méně vhodné jsou soudržné zeminy (jílovité), u kterých se musí projektant potýkat s určitými obtížemi jako např. sedáním, namrzavostí nebo vzlínáním vody. Druh zeminy ovlivňuje volbu základů a také se promítne do výsledné ceny výkopových a základových prací a tedy i do finální ceny celého objektu.
Po návrhu základů se může přikročit k výkopům. Výkop ale není jen obyčejná jáma pro základ. Zvláště u staveb s podzemními podlažími je nutné výkop navrhnout tak, aby nedocházelo k sesuvům nebo jiným poruchám, které v důsledku mohou znamenat i ohrožení pracovníků. Stěny se zajišťují buď svahováním nebo roubením. Svahování respektuje součinitel vnitřního tření zeminy (úhel při kterém je svah z určité zeminy stabilní). Roubení je konstrukce, kterou se zajišťuje stabilita stavební jámy. Používají se hlavně dřevěné, ale i ocelové prvky.
V pozemním stavitelství rozlišujeme tři základní druhy výkopů:

- stavební jáma – Má velkou půdorysnou plochu a hloubka není převládající rozměr.
- Stavební šachta – Hlavním rozměrem je hloubka.
- Stavební rýha – Hlavním rozměrem je délka.

Častý problém u stavebních jam, který se musí řešit, je odvodnění. Vzniká u hlubokých výkopů, které zasahují pod hladinu podzemní vody. Voda působí na zeminu negativně a velmi ovlivňuje její vlastnosti. Také voda, která se dostává dovnitř jámy, je pro budoucí stavební činnost nepřípustná. Voda se proto svádí buď rýhami na dně jámy, nebo u větších jam se zajišťuje čerpadly. U velkých staveb je vhodné mít v záloze připravené i náhradní čerpadlo pro případ poruchy. Během několika hodin u neodvodněných jam může totiž dojít ke změně zeminy a tím i např. k sesuvům.
foto2
U jednoduchých a nepodsklepených staveb, ale tento problém řešit nemusíme. Zvláště pokud zakládáme jen do hloubky 1m, je provedení výkopových prací zpravidla jednoduché, protože se nemusí zajišťovat. U jednoduchých objektů, kam také patří rodinné domy, není nutné, aby projektant rýsoval výkres výkopů. Jednoduše se odvodí z výkresu základů. Výkopy každopádně nejsou jednoduchou částí stavby, kterou je radno opomíjet. Po zdárném zvládnutí výkopových prací se může přikročit k další etapě stavby, která je neméně důležitá, a to jsou základy.


Vložit komentář.

TOPlist